FORMULARZE WNIOSKÓW WYKORZYSTYWANYCH W KRS

FORMULARZE WNIOSKÓW WYKORZYSTYWANYCH W KRS

KRS D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych format RTF
format PDF
KRS D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych format RTF
format PDF
KRS D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych format RTF
format PDF
KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa format RTF
format PDF
KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna format RTF
format PDF
KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością format RTF
format PDF
KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna format RTF
format PDF
KRS W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia format RTF
format PDF
KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej format RTF
format PDF
KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej format RTF
format PDF
KRS W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą format RTF
format PDF
KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji format RTF
format PDF
KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych format RTF
format PDF
KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska format RTF
format PDF
KRS W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska format RTF
format PDF
KRS W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF
format PDF
KRS W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego) format RTF
format PDF
KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
KRS W_OPP Działalność pożytku publicznego – załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
KRS WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji  oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
KRS WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WC Wspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WD Partnerzy – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WF Założyciele – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
KRS WG Emisje akcji – Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WH Sposób powstania podmiotu – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
KRS WI Dyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
KRS WL Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa
państwowego, instytutu badawczego – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
format RTF
format PDF
KRS WM Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF
format PDF
KRS X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego format RTF
format PDF
KRS Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska format RTF
format PDF
KRS Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna format RTF
format PDF
KRS Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna format RTF
format PDF
KRS Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia format RTF
format PDF
KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa format RTF
format PDF
KRS Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym format RTF
format PDF
KRS Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej format RTF
format PDF
KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji format RTF
format PDF
KRS Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych format RTF
format PDF
KRS Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska format RTF
format PDF
KRS Z14 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska format RTF
format PDF
KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF
format PDF
KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego) format RTF
format PDF
KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty format RTF
format PDF
KRS Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS format RTF
format PDF
KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność format RTF
format PDF
KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmiana format RTF
format PDF
KRS Z61 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie format RTF
format PDF
KRS Z62 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej format RTF
format PDF
KRS Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym format RTF
format PDF
KRS Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe format RTF
format PDF
KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze format RTF
format PDF
KRS Z_OPP Zmiana – działalność pożytku publicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
KRS ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
KRS ZB Zmiana – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZC Zmiana – wspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZD Zmiana – partnerzy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZE Zmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZF Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZH Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZI Zmiana – dyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZJ Zmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZK1 Zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZK Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
KRS ZL Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZM Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty – załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZP Wierzyciele – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
KRS ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
KRS ZS Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
KRS ZU Zmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *