Opłaty Sądowe – Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

 Rodzaj pisma

 Wysokość opłaty

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
2. skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz
odmowy zwolnienia od grzywny;
3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od
przymusowego sprowadzenia;
4. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
5. należności świadka;

 40 zł

wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

 40 zł

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie,
w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu

 40 zł

wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego

 40 zł

wniosek o zabezpieczenie dowodu

 40 zł

wniosek o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu

 300 zł

wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ

 300 zł

wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem

 300 zł

opłatę stałą pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1 art. 24 ustawy
o kosztach sądowych

 200 zł

skarga na czynnośc komornika

 100 zł

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

 100 zł

Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty
od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

 

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *