Podstawowe techniki oszustw księgowych

Jak już pokazano oszustwem księgowym jest łamanie prawa w sposób bezpośredni lub pośredni przez praktyki wykorzystujące luki prawne dotyczące języka rachunkowości. Celem tych praktyk jest wprowadzenie w błąd odbiorców informacji w postaci sprawozdań finansowych. Oszustwa księgowe mogą być dokonywane w trakcie roku gospodarczego jednostki gospodarczej oraz na koniec okresu czyli na dzień bilansowy. W praktyce większość technik oszustw księgowych dotyczy fałszowania kategorii przychodów i kosztów co bezpośrednio wpływa na wynik finansowy jednostki w bieżącym okresie lub okresach kolejnych. W mniejszym zakresie oszustwa odnoszą się bezpośrednio aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.20 Większość autorów określa zakres oszustw księgowych w następujący sposób: • techniki pozwalające na manipulowanie poziomem kosztów, • techniki pozwalające na manipulowanie poziomem przychodów, • techniki wpływające na wartość aktywów i pasywów majątku. Manipulowanie poziomem kosztów może się odbywać przez: 1) aktywowanie niewłaściwych kosztów, 2) wadliwą prezentację kosztów prac badawczo-rozwojowych, 3) manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi i nakładami na ulepszenie, 4) tworzenie fikcyjnych (cichych) rezerw, 5) odpisy aktualizujące aktywów (w szczególności zapasów i należności), 6) brak uwzględnienia normalnego rozmiaru działalności w wycenie zapasów. Wśród oszustw księgowych wpływających na poziom przychodów wyróżnia się następujące: 1) przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem ujęcia przychodów, 2) sprzedaże z klauzulą odkupu, 3) rozwiązywanie nieuzasadnionych rezerw, 4) fikcyjną sprzedaż, 5) szacunek przychodu w kontraktach długoterminowych, 6) wykorzystanie cen transferowych. Ostatnią grupę oszustw księgowych stanowią działania wpływające na składniki aktywów i pasywów majątku przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich: 1) manipulowanie terminami płatności, 2) niewłaściwym klasyfikowaniem rozrachunków ze względu na termin płatności, 3) niewłaściwym klasyfikowaniem aktywów finansowych ze względu na ich faktyczny okres użytkowania, 4) ujęcie zobowiązań warunkowych, 5) manipulowanie aktywowaniem kosztów jeżeli wydatki lub zużycie kosztów będzie dotyczyło okresów innych niż okres w którym je poniesiono, 6) brak rzetelnego wyodrębnienia strumieni działalności kontynuowanej i niekontynuowanej, 7) nieujawnianie realnych zagrożeń kontynuacji działalności.

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *