Przestępczość na rynku kapitałowym

Obrót instrumentami finansowymi na rynkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A., w tym na rynku New Connect, a także inwestowanie w fundusze inwestycyjne lub ubezpieczeniowe, obligacje rządowe, samorządowe lub korporacyjne, może być przedmiotem aktywności przestępczej.

Najczęściej dokonywanymi przestępstwami na rynku kapitałowym są:

  • prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, polegające na wykonywaniu czynności maklerskich związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń, zarządzaniu portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwie inwestycyjnym lub organizowaniu alternatywnego systemu obrotu;
  • podawanie nieprawdziwych danych w dokumentach informacyjnych lub zatajanie prawdziwych danych, które w istotny sposób wpływają na treść informacji;
  • proponowanie nabycia papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, polegające na publikacji ogłoszeń o zamiarze zbycia instrumentów finansowych w środkach masowego przekazu (prasa,

Internet, telewizja);

  • ujawnienie i wykorzystanie informacji poufnej;
  • manipulacja instrumentem finansowym, polegająca m.in. na składaniu zleceń lub zawieraniu transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd, co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, lub powodujących sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, bądź też składaniu zleceń lub zawieraniu transakcji z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których jest dokonywana dana czynność prawna.

Korzystanie przez sprawców z nowych rozwiązań technologicznych, w szczególności Internetu, sprawia wrażenie anonimowości oraz utrudnia ujawnienie sprawców i gromadzenie dowodów  w sprawie. Szczególne zagrożenie stwarzają podmioty oferujące usługi zarządzania aktywami, które – działając bez zezwolenia – pozyskują klientów obietnicą znaczących zysków.

W Internecie zamieszczane są także oferty platform inwestycyjnych, oferujących handel akcjami, indeksami, towarami i walutami. Są to firmy zarejestrowane poza granicami Polski  (np. w Ameryce Łacińskiej), a ich działalność polega de facto na pośrednictwie w obrocie instrumentami finansowymi, czyli prowadzeniu działalności maklerskiej.

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *