Zwolnienia od kosztów sądowych

 Zwolnienia od kosztów sądowych

Nie pobiera się opłat od wniosku:

 1. o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 2. o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie
  dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 3. o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz
  o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
 4. będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism
  składanych sądowi opiekuńczemu
  w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
 5. o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;

 6. o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie przekształcenia,
  o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459,
  z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 109);

 7. o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów
  i związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego;

 8. od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r.
  o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
  nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955).

Nie pobiera się równiez opłat od:

 1. zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;
 2. zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości wydatków;
 3. skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych;
 4. skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego;
 5. od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich;
 6. od skargi na orzeczenie referendarza sądowego i zażalenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *